بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های …

جدول ۱۰٫ تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………۵۲جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..۵۶جدول ۱۲٫ پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….۵۷جدول ۱۳٫ پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….۵۸جدول ۱۴٫ پایایی متغیر حافظه […]