پژوهش – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

چشم انداز گروه صنعتی ایران رادیاتور صادرات به تمام نقاط دنیا به خصوص کل اروپا است.مأموریت اصلی شرکت بدست آوردن کل بازار ایران بدون رقیب […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های …

۳ ۲ ۱ این پرسشنامه به دو دسته تقسیم می شود:بخش اول. مربوط به سوالات عمومی است که مشتمل بر سن، جنسیت، تحصیلات ،پست سازمانی […]

تحقیق – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

تفسیر اطلاعات: برای آنکه اطلاعات به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد باید تحلیل و تفسیر گردند. تفسیر اطلاعات فرآیندی است که از طریق آن […]

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

فرضیه ۹: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکر مشتری محور تاثیر دارد.فرضیه ۱۰: عملکرد مشتری محور به طور معناداری بر عملکرد کسب […]

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های …

جدول ۱۰٫ تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………۵۲جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..۵۶جدول ۱۲٫ پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….۵۷جدول ۱۳٫ پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….۵۸جدول ۱۴٫ پایایی متغیر حافظه […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی و …

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OLانعطاف پذیری راهبردی=SFاستراتژی تمایزDS=استراتژی رهبری هزینهCLS=عملکرد مشتری محورCP=عملکرد کسب و کار محورBP=با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار […]