شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به …

اطلاعات مورد نیاز در مورد وضعیت متغیرهای جمعیتی (سن، وضعیت تاهل و تعداد افراد خانواده)، اقتصادی- اجتماعی (سطح تحصیلات زن، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، شغل […]