سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود داردبین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال […]