مقاله علمی با منبع : مقایسه میانگین های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس های …

در نهایت به این نتیجه رسیدیم که.فصل چهارم: شبیه سازیشبیه سازیدر این فصل با توجه به شبیه سازی مونت کارلو خطای نوع اول آزمونهای معرفی […]