عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت …

ارزش‌گذاری برند برای مشتریدر محیط رقابتی کنونی، اکثر محققین بر این باورند که نام تجاری، بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک […]

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۸۹)فصل دومادبیات تحقیقمقدمههدف از این قسمت بررسی مطالعات انجام شده در زمینه انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی های رقابتی و سایر متغیر […]

فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان …

ماتریس تکامل نوآوری رادیکال نوآوری نفوذی نوآوری نفوذی نوآوری تدریجی  تغییرجدیدتغییرجدید جدیدتغییر بهبودیتغییر تکنولوژیتغییر بهبودیمنبع: طالبی؛ ۱۳۸۵، ۱۱۷پ: نوآوری رادیکالاین نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت […]