دسترسی متن کامل – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی …

اگر بخواهیم واژه رگرسیون را از لحاظ لغوی تعریف نماییم ، این واژه در فرهنگ لغت به معنی پس روی، برگشت و بازگشت است. اما […]

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۸۹)فصل دومادبیات تحقیقمقدمههدف از این قسمت بررسی مطالعات انجام شده در زمینه انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی های رقابتی و سایر متغیر […]

مقاله دانشگاهی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

تمپلتون، لوییس و اسنایدر (۲۰۰۲) مجموعه ای از فعالیت ها (اکتساب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی) در سازمان که به طور هدفمند […]

تحقیق – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

تفسیر اطلاعات: برای آنکه اطلاعات به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد باید تحلیل و تفسیر گردند. تفسیر اطلاعات فرآیندی است که از طریق آن […]

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های …

جدول ۱۰٫ تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………۵۲جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..۵۶جدول ۱۲٫ پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….۵۷جدول ۱۳٫ پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….۵۸جدول ۱۴٫ پایایی متغیر حافظه […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی و …

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OLانعطاف پذیری راهبردی=SFاستراتژی تمایزDS=استراتژی رهبری هزینهCLS=عملکرد مشتری محورCP=عملکرد کسب و کار محورBP=با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار […]

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه …

نوآوری را می توان، فرایند اخذ ایده خلاق وتبدیل آن به محصول، خدمات وارزش های جدید عملیاتی تعریف کرد(آقائی فیشانی؛ ۱۳۷۷، ۲۶)برخی محققان، خلاقیت را […]